Utbildning i matematik

Politik och jämställdhet

Jämställdhet är en samhällsfråga som har tagit väldigt stor plats inom de flesta kategorier i samhället, speciellt inom arbetsmarknad: Arbetspositioner, löner, arbetsfördelning, yrkesroller- och titlar. Även inom politik är jämställdhet en fråga som debatterats i många år vad gäller könsfördelning inom olika yrkestitlar, som universitetsprofessorer samt löneskillnader. Alla partier är för jämställdhet i någon form. I Sverige finns även en utsedd ministerpost kallad jämställdhetsminister som jobbar på heltid med jämställdhetsfrågor. Nuvarande jämställdhetsminister i Sverige heter Åsa Lindhagen, som även jobbar med segregations- och diskrimineringsfrågor.

Regeringens syn på jämställdhet kan betraktas utifrån flera olika aspekter och delmål som tagits fram i syfte att uppfylla regeringens krav på jämställdhet i Sverige.

Jämställd fördelning av inflytande och makt

Regeringen har haft som första delmål vad gäller jämställdhet, att satsa på en jämn spridning mellan män och kvinnor vad gäller inflytande och makt att påverka beslut inom samhällets alla sektorer. Bland annat har regeringen gjort ett material som heter ”Låt fler forma framtiden!” (SOU 2016), som bottnar i en utredning som har i syfte att förstärka individens inflytande på individnivå och öka bredden på det demokratiska deltagandet. I den utredningen har man gjort bedömningen att den skulle kunna bidra till att uppfylla ett av delmålen för jämställdhet, som är att kunna skapa jämnare fördelning av inflytande och makt mellan könen.

Jämställdhet vad gäller ekonomi

Det andra politiska jämställdhetsmålet som regeringen tagit fram är en ekonomisk jämställdhet mellan könen. Den innebär att män och kvinnor ska ha samma villkor och möjligheter till avlönat arbete och som ska kunna ge en ekonomisk självbäring hela livet. De insatser som gjorts på det området är bland annat utredningar kring arbetsmiljö ur ett psykosocialt perspektiv, och då särskilt i kvinnodominerade sektorer, eftersom sociala och organisatoriska faktorer ofta är de vanligaste orsakerna till arbetsrelaterade sjukdomar hos kvinnor. Där har arbetsmiljöverket låtit besluta om nya föreskrifter kring den sociala och organisatoriska miljön som har tagits i kraft sedan 31:e mars 2016.

Jämställdhet vad gäller utbildning

Vad gäller det tredje jämställdhetsmålet som regeringen tagit fram är det inom utbildning, där fokus är att män och kvinnor, tillika pojkar och flickor, ska ha lika förutsättningar till utbildning, personlig utveckling och studieval. Ett exempel kan vara att både tjejer och killar ska kunna utbilda sig till fastighetsmäklare eller ingenjör vid Stockholms universitet. Det arbete som regeringen gjort är att ta fram stärkta riktlinjer vad gäller värdegrunder genom att förtydliga skolplaner och skapa nationella skolutvecklingsprogram.

Jämställdhet vad gäller det oavlönade omsorgs- och hemarbetet

Regeringens fjärde delmål handlar om att ansvaret och skyldigheterna i hemmet ska vara lika mellan könen vad gäller hushålls- och omsorgsarbete i hemmet. Det regeringen hittills har gjort är att de bland annat gjort rätten till föräldrapenning för männen jämnare. Oftast är det kvinnor som tar de flesta dagarna.

ashe