Utbildning i matematik

Olika examinationsformer

En examination innebär att en lärare, kursledare eller examinator testar dina kunskaper genom att ge dig olika uppgifter som du ska lösa genom olika metoder och med hjälp av vissa verktyg. Resultatet av dina tentor ligger till grund för betyget. Det går i dagsläget inte att överklaga ett betyg, men det går att begära en omprövning av ett betygsbeslut. Du kan också få byta examinator om det är så att du underkänns fler än två gånger på samma kurs.

Olika examinationsformer

  • Salstenta – innebär att du gör ett skriftligt test på tid, oftast i en särskild tentasal med en eller flera tentamensvakter närvarande. Vakterna ansvarar för att tentamen påbörjas och lämnas in på korrekt sätt och övervakar själva skrivningen.
  • Hemtenta – även detta är ett skriftligt prov men du gör det hemma, med utgångspunkt i aktuell kurslitteratur, forskningsrapporter samt i övrigt relevanta källor. En hemtenta kan bestå av olika inlämningsuppgifter, som ska utföras enskilt eller i grupp.
  • Muntlig tentamen – är precis som det låter; en muntlig examination som utförs av kursansvarig lärare och som kan ske i grupp alternativt enskilt.
  • Grupparbete – detta är en vanligt förekommande examinationsform på lärarutbildningen, och syftar till att förbereda studenterna på att ingå i ett arbetslag. Uppgiften kräver både samarbete, kommunikation och gemensamt ansvar. Dock bedöms varje gruppmedlems instats individuellt.
  • Uppsats – när du studerar på universitetet eller på högskolan ska du skriva minst en uppsats på en viss nivå (oftast B och/eller C-nivå) för att kunna ta din examen. Att skriva en uppsats kräver gediget och noggrannt arbete under en längre period, i vissa fall en hel termin.

Att skriva uppsats

Under arbetet med en B- eller C-uppsats får du i de flesta fall stöd och hjälp av en av fakulteten utsedd handledare, samt från din/dina lärare. Det kan också vara så att du måste skriva uppsatsen tillsammans med en eller flera kurskamrater, och på så sätt har ni stöttning av varandra.

En handledare kan bland annat hjälpa dig med att hitta relevant litteratur, bra undersökningsmetoder, att strukturera arbetet etc. När uppsatsen är färdig är det dags för så kallad ventilering vilket innebär att du ska ta emot och ge konstruktiv kritik på din egen och någon annans uppsats; du ska försvara dig mot dina opponenter, det vill säga andra studenter som fått i uppgift att läsa och granska din uppsats, och du ska själv opponera på någon annans uppsats.

Vad händer om jag missar en tenta?

Den huvudregel som gäller är att du ska få så många försök du behöver, men det är ändå upp till respektive lärosäte att besluta om detta. Dock får de inte begränsa antalet tillfällen för omtenta till färre än fem. Du ska kunna hitta information om det i respektive kursplan.

ashe