Utbildning i matematik

Fler kvinnor möter stressproblematik i skola och på arbetsplats

Stress är idag ett vardagligt problem som många stöter på eller upplever någon gång i livet. Alltfler drabbas av utmattningssyndrom redan i tidig ålder och vanligast uppträder sjukdomstillståndet hos kvinnor. Orsakerna till detta är många. Däribland har man kunnat se med hjälp av statistik och undersökningar att kvinnor överlag har högre presentationsångest men även ambitioner att vidareutbilda sig efter gymnasienivå.

Börjar ofta i tidig ålder

På grund av de samhällskrav som ställs på människan upplever alltfler att de har problem med att hantera stress. Inte alltför sällan hamnar kvinnor i viktiga arbetsroller inom bland annat vården där arbetsförhållandena är mycket påfrestande och kräver stort ansvarstagande. Något som tär på både kroppen och psyket.

Många lär sig redan i tidig ålder att de måste prestera för att kunna studera vidare i framtiden och få ett bra arbete där de gör något meningsfullt, vilket gör att stressproblematiken medföljer även in i yrkesrollen. Det många glömmer bort är dock att det finns privata utbildningar som kan hjälpa människor att genomföra en lika värdefull utbildning som på universitet, utan att samma krav och stress för att prestera uppstår. En värdefull vetskap som kan hjälpa många att undgå stressyndrom.

Det finns hjälp att få

Om man upplever att stress upptar en stor del av ens vardag ska man inte tveka att uppsöka hjälp. Det finns flera tillvägagångssätt som man kan nyttja för att uppnå en bättre hälsa. Idag erbjuder flera certifierade appar digital rådgivning och hälsomöten som gör att du inte behöver lämna hemmet för att få kontakt med en professionell psykolog. Tillsammans kan ni lägga upp en plan och strategi för hur du ska minska dina stressvårigheter och lära dig göra av med information som enbart tynger ned sinnestillståndet. Detta är ett bra alternativ för den som känner sig osäker och kanske inte vågar ta steget att kontakta vårdcentralen eller psykiatrin.

Ett samhällsproblem

I flera år har man talat om hur stress numera har blivit ett samhällsproblem snarare än ett individproblem. Alla människor har olika nivåer av känslighet, men när alltfler kvinnor drabbas av utmattningssyndrom inom olika yrkeskategorier har det blivit ett samhällsproblem.

Detta innebär att samhället måste ta sitt ansvar för att få varje individ att klara av sitt yrke. Där behovet finns bör man sätta in mer resurser, men också andra förmåner som hjälper de redan befintliga medarbetarna att få tid att koppla av och vara lediga regelbundet.

Stress grundar sig främst på att krav och resurser inte kan samspela på ett önskvärt sätt, vilket innebär att arbetsplatsen måste se över sina arbetsförhållanden och prioritera den befintliga personalens välmående. Mår personalen bra på sin yrkesplats, behöver färre sjukskrivas och fler klarar av att hjälpa andra medmänniskor som är i behov av vård.

ashe